post@inkludi.no

Månedens bedrift: Kulturrådet

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet. Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kulturrådet ble opprettet i 1965 og har i dag et bredt virkemiddelapparat for å stimulere kultursektoren gjennom tilskudd og utviklingsoppgaver, digitalisering og internasjonalisering.

Har ca.150 ansatte og har kontorer i Oslo, Bodø og Trondheim.

Organisasjonen

Kulturrådet har i dag en fagadministrasjon på ca 140 ansatte, og har som verdier å stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv, være en synlig og åpen aktør i samfunnsdebatten og bidra til samhandling.

Les mer på Kulturrådet – kulturradet.no

 

Sektoren har talt: Slik styrker Kulturrådet mangfoldet

Publisert 18.12.2020
EMNE: Mangfold

For snart ett år siden ble Kulturrådet tildelt oppdraget som Nasjonal koordinator for mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Arbeidet er i gang, men dialog med sektoren er en premiss for videre satsing og samarbeid.

Stor interesse for mangfoldsarbeid

I perioden fra oktober til desember 2020, hadde Kulturrådet omfattende dialog med kultursektoren om hvordan oppdraget som nasjonal mangfoldskoordinator bør innrettes, og hvordan Kulturrådet bør samarbeide med sektoren.

– Interessen har vært stor, det kom inn over 130 skriftlige innspill til vår skriftlige innspillsrunde og hele 150 personer deltok i vårt digitale arbeidsmøte 3. desember, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

Det er stor spredning blant dem som har gitt tilbakemeldinger på mangfoldsoppdraget, både når det gjelder institusjons- og målgruppetilhørighet og geografisk plassering.

– Tilbakemeldingene på prosessen har vært positiv. Samtidig er det høye forventninger til Kulturrådets arbeid med mangfold. Vi skal være en koordinator og bistå sektoren i dens operative arbeid. For å levere på dette oppdraget er vi avhengige av å samarbeide godt, og å bygge videre på den kompetansen som allerede finnes der ute, understreker Danielsen.

Se Maria Utsi sitt innlegg under arbeidsverkstedet:

Oppsummering av innspill

I det følgende oppsummeres kort innspillene vi mottok på de fem viktigste spørsmålene Kulturrådet ønsket tilbakemelding på når det gjelder mangfoldsoppdraget:

Hva bør koordinatorrollen prioritere?

Koordinatorrollen bør prioritere kunnskaps- og kompetanseheving og kanaler for dette. I tillegg bør Kulturrådet innta en tydeligere rolle som «vaktbikkje» eksternt, og styrke arbeidet med strukturelt mangfold internt. Mangfold er ikke en realitet uten at de det gjelder har makt og myndighet til å beslutte, og det må tas grep for å sikre representasjon.

Hva er sektorens rolle?

Sektoren må integrere mangfold i sin kjernevirksomhet og sørge for mangfold i “de tre p-ene”: program, personell og programmering. Videre har sektoren en viktig rolle i å dele og tilegne seg kompetanse, samt stille krav oppover og utfordre så vel Kulturrådet som Kulturdepartementet.

Hva trenger sektoren fra koordinatorrollen?

Mye handler om å få tilført kunnskap og kompetanse, men også ressurser i form av bistand, veiledning og økonomiske midler. Det er også behov for et Kulturråd som «passer på» og benytter incentiver og sanksjoner for å få til endringer i holdning og atferd.

Hvilke verktøy/metoder er aktuelle?

Gode nettressurser med oversikt over relevante veiledere, statistikk, og aktører, er viktige verktøy. Webinarer og digitale møter/workshops er også gode og hensiktsmessige kanaler, som når bredt ut. Det etterspørres i tillegg ressursgrupper, konkrete kontaktpersoner og lokale koordinatorer, samt nettverk og mentorordninger for hele verdikjeden.

Hva er kjennetegn på at vi har lykkes?

Det tydeligste uttrykket er større mangfold både på skaper-, innholds- og publikumssiden. Det er viktig med større mangfold blant ansatte i Kulturrådets ledelse, administrasjon, og blant utvalgsmedlemmer i Rådet. Lokal tilstedeværelse og mer tilgjengelige kulturarenaer, er også nevnt, i tillegg til at mangfold er “mainstreamet”.

Øvrige innspill

Det anbefales at Kulturrådet tar en mer aktiv, synlig, lyttende og tilstedeværende rolle. Økt bevissthet på egne oppfatninger og blindsoner er viktig for å lykkes. Søknadsregimet for Kulturrådets tilskuddsordninger kan oppleves som en barriere for mulige søkere, og der det er behov for særskilte tiltak.

Arbeidet fortsetter på nyåret

Kulturrådet har lest og notert alle innspillene som har kommet inn. På nyåret vil innspillene og funnene fra forstudierapporten gjennomgås, vurderes og deretter følges opp med forslag til tiltak og videre arbeid.

– Sektoren har ytret behov for mer strukturelt mangfoldsarbeid. Kulturrådet som koordinator skal nettopp jobbe langsiktig, strukturelt og kunnskapsbasert. Vi ser frem til videre samarbeid i det nye året, sier Danielsen.

Se Ihra Lill Tviberg Scharning sitt innlegg under arbeidsverkstedet:

 

Kilde: Sektoren har talt: Slik styrker Kulturrådet mangfoldet – vis-artikkel – kulturradet.no

Leave a Comment