Vil du være med å forme en bærekraftig vann- og villakspolitikk?

Fast Klima og miljødepartementet i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Førstekonsulent/rådgiver

Hva gjør vi i seksjonen?

Vannseksjonen arbeider for å ivareta naturmangfoldet i ferskvann og har blant annet ansvaret for vannforvaltning og villaks. Seksjonen er faglig sekretariat for klima- og miljøministeren og regjeringen i utformingen av
naturforvaltningspolitikken på området.

Er du opptatt av å

jobbe i skjæringsfeltet mellom fag og politikk for å bidra til god forvaltning av naturressursene våre?

Du vil ha utstrakt kontakt med underliggende etater og ansatte i andre departement som jobber med tilgrensende fagområder. Du vil spille en viktig rolle for å koordinere innspill og bidra til fremdrift og godt samarbeid i prosessene.

Du vil ha et særlig ansvar for villaks, men også bidra inn i andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder, blant annet med forberedelser av saker for politisk ledelse, utarbeidelse av fakta- og talepunkter og div. oversikter og statistikk.

Vil du jobbe tett på politisk ledelse og bidra til å utforme en politikk som gjør at vi tar vare på villaksen?

Da håper vi å høre fra deg!

I denne stillingen får du:

 • Jobbe selvstendig og få utløp for skrivelysten, som vil være ditt viktigste arbeidsverktøy
 • Innhente faglige innspill og utarbeide forslag til hvordan det kan omformes til politikk
 • Samarbeide mye på tvers av seksjonen, med andre deler av departementet og med fagdirektoratene
 • Være en pådriver for gjennomføring av prosesser
 • Være involvert i mange ulike oppgaver som utvikling av handlingsplaner, budsjett og virksomhetsplan
 • Ha allsidige arbeidsdager og stor variasjon i arbeidsoppgaver

Vi søker deg som

vil bruke din fagkompetanse, dine styrker og ditt perspektiv i vårt team med 5 jurister og 2 naturvitere.

 • Det er et krav med utdanning på mastergradsnivå med gode karakterer, innen samfunnsvitenskap, økonomi eller naturforvaltning
 • Du må ha svært gode kunnskapar i norsk, både muntlig og skriftlig

Kompetanse innen følgende områder vil bli vektlagt:

 • Erfaring fra forvaltningen og offentlig sektor
 • Erfaring med informasjonsinnhententing, analyser og utarbeidelse av saksgrunnlag, samt oppfølging av vedtak
 • Fagkunnskap innen naturforvaltning, vannressurser og villaks
 • Interesse for å tilegne deg kunnskap på saksfeltet
 • Gode språkferdigheter i engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse og være en del av det grønne skiftet
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden i uka. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn:

Årslønn fra kr 474 500 – 566 700 (lønnstrinn 53 – 63).

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som førstekonsulent eller rådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk.

Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR
 • Svært relevant arbeidserfaring og realkompetanse kan kompensere for manglande utdanning
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Lindis Nerbø, tlf: 22 24 60 48

Om Klima- og miljødepartementet:

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Naturforvaltningsavdelingen har som hovedansvar å utvikle politikk innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv. Avdelingen jobber blant annet med områdevern (som barskogvern, nasjonalparkplanen, fylkesvise verneplaner), rovvilt- og annen viltforvaltning, bekjempelse og regulering av fremmede organismer, vannforvaltning, villaks- og innlandsfiskforvaltning, avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger. Avdelingen gjør vurderinger av miljøvernaspekter knyttet til jord- skogbruks, energi- og havbruksnæringene, og miljørisikovurderinger knyttet til bruk av genmodifiserte organismer, motorferdsel og naturoppsyn.

 

Andre jobber du kanskje vil like