To erfarne seniorrådgivere søkes til operativ fellesavdeling

Fast Tolletaten i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og lede Tolletatens etablering i den nye nasjonale Passengers Information Unit (PIU)?

Vi søker deg som ønsker å være med å bygge opp Norges passasjeropplysningsenhet (PIU) som skal bidra til å forebygge, oppdage, etterforske og straffeforfølge terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet ved bruk av opplysninger om flypassasjerer (Passenger Name Record – PNR-opplysninger).

PIUen vil være Norges organ for å samle inn, lagre og analysere flypassasjerinformasjon på vegne av kompetente myndigheter (Politiet, Tolletaten og PST). Enheten har i tillegg et internasjonalt formål og skal utveksle informasjon og analyseresultater med andre lands PIU-er og Europol.

 

To erfarne seniorrådgivere søkes til operativ fellesavdeling

Tolletaten er én av tre kompetente myndigheter i forbindelse med etablering av ny Passengers Information Unit (PIU) som følge av nytt EU-direktiv for Passenger Name Record av 27.april 2016. De to andre kompetente myndighetene er Politiet og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Den nye PIU’en skal etableres felles av de tre kompetente myndighetene, og den skal lokaliseres i KRIPOS nye lokaler i Nils Hansens vei 25 i Oslo.

PIUen skal bekles av personell fra Tolletaten, Politiet og PST, og senteret skal være operativt fra sommeren 2022. For å sikre en god etablering og oppbygning av PIU, skal hver av de kompetente myndighetene tilsette fageksperter som vil planlegge og gjennomføre etableringen. Enheten vil være administrativt styrt av sjef KRIPOS, men utstasjonerte ressurser beholder sin organisatoriske tilknytning til den etaten de rekrutteres fra. Tolletatens ressurser til PIU vil ledes av Etterretningsseksjonen (GXET) i Operativ fellesavdeling (GDX), som er en del av Grensedivisjonen (GD) i Tolletaten.

PIUen vil ved etablering i januar 2022 bestå av faglig leder, liaison, DPO og fagressurser fra henholdsvis Politiet, Tolletaten og PST, og ha åpningstid mandag til fredag mellom kl. 08-16. Det er forventet at PIUen vil vokse de første årene og vurderinger av åpningstider og fremtidig kapasitetsbehov, samt videreutvikling av PIUen, vil være noen av de viktigste temaene som PIUen må ta stilling til det første året.

PIUens ambisjon er å være en arbeidsplass med et sterkt og ambisiøst fagmiljø hvor utvikling av fag og kompetanse er et viktig premiss for arbeidet med å skape tverretatlig merverdi. Sammen med faglig leder vil du som fagressurs bli en viktig driver for utviklingen av PIU-funksjonen for å sikre en best mulig ivaretakelse av funksjonens formål og muligheter.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt tverretatlig samarbeid innenfor føringer fra egen linje i Tolletaten. I den innledende fasen vil arbeidet bære preg av at en ny kapasitet skal etableres; systemunderstøttelse skal på plass, prosedyrer for samarbeid skal etableres, og PIU skal bemannes. Når PIU går over i en driftsfase vil arbeidet være preget av faglig ledelse for Tolletatens innsats på området, samt godt samarbeid og koordinering med Tolletatens øvrige relevante kapasiteter.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • bistå i arbeidet med å etablere og videreutvikle prosesser og rutiner for PIUen
 • utarbeide risikoprofiler, watchlists og regelbaserte analyser i samarbeid med kompetente myndigheter og sikre at disse til enhver tid er oppdaterte og kvalitetssikret
 • analysere PNR-data for å finne mønstre, kriterier og risikoprofiler
 • berike treff på forespørsler fra kompetente myndigheter
 • gjennomføre manuell vurdering av treff før utlevering
 • besvare henvendelser fra kompetente myndigheter og rapportere treff
 • føre statistikk og rapportere til relevante mottakere
 • delta i relevante samarbeidsfora nasjonalt og internasjonalt
 • samarbeide tett med relevante aktører nasjonalt og internasjonalt (PIUer i andre land, tredjeland og Europol)

 

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført mastergrad. Bachelor og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om master. I spesielle tilfeller kan bestått fordypningsnivå fra Tolletatens kompetansesenter og svært god realkompetanse erstatte kravet om bachelorgrad.
 • operativ erfaring med etterretningsarbeid. For minimum én av stillingene vil betydelig erfaring fra etterretningsarbeid og/eller objektutvelgelse vektlegges.
 • kjennskap til arbeidsgivers samfunnsoppdrag og behov. For minimum én av stillingene vil god kunnskap om arbeidsgivers samfunnsoppdrag og behov vektlegges.
 • kjennskap til samarbeidende myndigheters oppgaver og behov
 • svært god erfaring med bruk av IT-systemer til analyseformål
 • må kunne klareres HEMMELIG, jfr. Sikkerhetsloven

 

Dine egenskaper:

 • god på å skape resultater i fellesskap, gjerne erfaring fra tverrfaglige team
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • meget god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner
 • strukturert og analytisk
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • god evne til å oppnå mål i fellesskap og å optimalisere effekt innenfor føringer fra egen linje

 

Tolletaten vil se etter komplementære ferdigheter i de to stillingene, og personlig egnethet og teamkompetanse vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • muligheten til å lede og påvirke etableringen av en ny nasjonal kapasitet for Tolletaten.
 • strategisk viktig arbeid med kort linje til beslutningstakere i Tolletaten.
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 550 000 – 650 000.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden.
 • arbeidssted på Bryn i Oslo.

Ved ansettelse forplikter du deg til å gjennomgå opplæring i etatsspesifikke moduler.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Operativ fellesavdeling, avdelingsdirektør Rune Sletmo, på tlf 93228155. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb.

Andre jobber du kanskje vil like