post@inkludi.no

Ledig stilling som jurist

Fast @Klima og miljødepartementet in Offentlig sektor
 • Kongens Gate 20, 0153 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : March 17, 2023
 • Apply Before : April 10, 2023
 • 0 Click(s)
 • View(s) 6
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 3832

Job Description

Vil du jobbe med å ta vare på norsk natur?

Hva gjør vi i seksjonen?

Natur- og samfunnseksjonen arbeider med sammenhengene mellom samfunnsutvikling og utviklingen i naturen. Seksjonen utvikler en helhetlig og økosystembasert forvaltning og ser på hvordan samfunnet kan håndtere naturrisiko. Videre koordinerer seksjonen arbeidet med å ta vare på truet natur og utvikler naturregnskap. Seksjonen har også ansvaret for arbeid med å kartlegge og overvåke norsk natur, samt oppgaver knyttet til arealforvaltning, energisaker og regelverket om konsekvensutredninger. Vi har også ansvar for å lede og koordinere arbeidet med den nasjonale oppfølgingen av nye globale mål for natur.

Seksjonen ligger i Naturforvaltningsavdelingen og er, sammen med de andre seksjonene i avdelingen, faglig sekretariat for klima- og miljøministeren og regjeringen i utformingen av naturforvaltningspolitikken på området.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

​​​​​Du vil involveres i saksbehandling, veiledning og arbeid med juridiske spørsmål innenfor hele bredden av seksjonens ansvarsområder. Herunder saker etter naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og enkeltsaker på energiområdet. Videre vil du få arbeide med regelverket om konsekvensutredninger, og med gjennomføringen av EU-direktivene om miljøkonsekvensvurderinger i norsk rett. Sammen med kollegaer i seksjonen og naturforvaltningsavdelingen, vil du også bidra i arbeid med utvikling av naturregnskap og virkemiddelvurderinger for å bedre og opprettholde tilstanden i naturen. Arbeidet med å lage en stortingsmelding om den nasjonale oppfølgingen av nye globale mål for natur vil også være en sentral oppgave for seksjonen den nærmeste tiden.

Stillingen vil innebære et tett og tverrfaglig samarbeid med kollegene i seksjonen. Du vil saksbehandle enkeltsaker og ellers delta i de løpende oppgavene til seksjonene. Arbeidet favner videre enn rent juridiske spørsmål.

Arbeidet krever utstrakt kontakt og samarbeid med andre departementer, underliggende etater, statsforvalterne og fylkeskommunene, Sametinget og privat sektor.

Det ligger store faglige utviklingsmuligheter i stillingen.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

Kvalifikasjonskrav:
•    Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med meget gode resultater.
•    Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
•    God samfunns- og rolleforståelse er nødvendig.

Både nyutdannede kandidater og jurister med relevant erfaring oppfordres til å søke. Endelig vitnemål må foreligge før tiltredelse.
Til stilling som rådgiver er det nødvendig med relevant erfaring med juridiske vurderinger.

For å lykkes i rollen har du disse egenskapene:

 • Evne til analytisk tekning.
 • Evne til å løse arbeidsoppgaver selvstendig og jobbe systematisk.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Håndterer uforutsigbarhet og arbeider godt under press.
 • Du har interesse for tverrfaglig arbeid.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du får bidra til å løse klima- og miljøutfordringer som er blant de største oppgavene vi står ovenfor i vår tid.
 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Du vil få god opplæring og arbeide på lag med dyktige og engasjerte kolleger
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter (sirkeltrening, yoga, pilates, fotball, innebandy, mm.), inkludert 1½ time trening i arbeidstiden pr. uke. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkomne søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som førstekonsulent eller rådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk.

•    Årslønn for førstekonsulent: fra kr 493 700 – 563 500 (lønnstrinn 53- 61).
•    Årslønn for rådgiver fra kr 544 400 – 661 400 (lønnstrinn 59 – 70). Med krav om minst to år med relevant erfaring.

Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være NOKUT godkjent. Bekreftelsen vedlegges.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søkervil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Øyvind Andreassen tlf.nr 22 24 60 29.

Om Klima- og miljødepartementet og fagavdelingen:

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 260 ansatte.

Naturforvaltningsavdelingen har som hovedansvar å utvikle politikk innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv. Avdelingen jobber blant annet med områdevern (som barskogvern, nasjonalparkplanen, fylkesvise verneplaner), rovvilt- og annen viltforvaltning, bekjempelse og regulering av fremmede organismer, vannforvaltning, villaks- og innlandsfiskforvaltning, avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger. Avdelingen gjør vurderinger av miljøvernaspekter knyttet til jord- skogbruks, energi- og havbruksnæringene, og miljørisikovurderinger knyttet til bruk av genmodifiserte organismer, motorferdsel og naturoppsyn.

Other jobs you may like