post@inkludi.no

Featured

Helsedirektoratet

  • Social Links:

Overview

  • Founded Date October 18, 2002
  • Sectors Offentlig sektor
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 2215
  • Founded Since 1850

Company Description

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Rollene våre

Som faglig rådgiver har Helsedirektoratet ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene. Direktoratet skal sammenstille kunnskap og erfaringer og opptre nasjonalt normerende på ulike områder. Vi er også et kompetanseorgan. I denne rollen er vi en selvstendig og uavhengig rådgiver.

Når vi iverksetter vedtatt politikk, utfører vi arbeid på vegne av regjering og Storting. Dette kan for eksempel være å iverksette handlingsplaner og kampanjer, eller å tildele tilskudd med målsettingene Stortinget har satt.

Som forvalter har Helsedirektoratet ansvar for å bruke og å fortolke lover. Vi skal forvalte refusjonsordningene og regelverket vi gis myndighet til av Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Se også: Oversikt over etater og virksomheter i helsesektoren (regjeringen.no)

Hvem vi er til for

Helsedirektoratets målgrupper er befolkningen (de som trenger informasjon om helse, rettigheter og helse- og omsorgstjenester) og de som jobber med helse og omsorg (for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene, Fylkesmannen, kommuneledelse og ansatte i helse- og omsorgstjenesten).

Vi ønsker god dialog og samarbeid med andre sektorer. For eksempel påvirker også forhold i samferdselssektoren og utdanningssektoren helsetilstanden i befolkningen.

Samarbeid med andre statlige myndigheter som FolkehelseinstituttetMattilsynet og Legemiddelverket er viktig, slik at råd og tiltak vi foreslår henger godt sammen med hva andre gjør.

Helsedirektoratet jobber også for å påvirke den globale helsen i riktig retning.

Se også: Årsrapport for Helsedirektoratet 2017

Visjon og verdier

Visjonen og verdiene våre blir først viktige når det er noe vi bruker i det daglige arbeidet. De synliggjør hva vi jobber for å oppnå, hva som kjennetegner oss som jobber her, arbeidet vi gjør og hvordan vi møter brukerne og samarbeidspartnere.

Helsedirektoratets visjon er God helse – gode liv.

Helsedirektoratets verdier er:

  • Faglig styrke: Helsedirektoratets arbeid er kunnskapsbasert og støtter seg på godt faglig skjønn.
  • Åpenhet: Helsedirektoratets arbeid er preget av tydelighet, åpenhet, åpne prosesser og god kommunikasjon.
  • Samarbeid: Helsedirektoratets arbeid innebærer helhetlig tenkning, tverrfaglighet og dialog.