post@inkludi.no

Featured

Bioteknologirådet

Overview

  • Founded Date January 1, 1991
  • Sectors Offentlig sektor
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 1659
  • Founded Since 1991

Company Description

Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er eit frittståande, rådgivande organ som blant anna er høyringsinstans for norske styresmakter i samband med saker som gjeld gen- og bioteknologi. Bioteknologirådet vurderer og informerer om etiske og samfunnsmessige spørsmål som gjeld bruk av bioteknologi på menneske, planter, dyr og mikroorganismar. Rådet spreier informasjon og bidreg til ein brei samfunnsdebatt. Bioteknologirådet er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er vedteke å flytte Bioteknologirådet sitt sekretariat, og det skal vere fullt etablert i Bergen innan 01.01.2021. Arbeidsstaden vil vere i Bergen, men du må rekne med noko reiseaktivitet.

Navnet Bioteknologirådet ble tatt i bruk 1. juni 2014. Tidligere het vi Bioteknologinemnda.

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet er oppnevnt av regjeringen, første gang i 1991, så i 1998, 2000, 2004, 2008, i 2013 og sist i mars 2019. Det nåværende Bioteknologirådet er oppnevnt for en fireårsperiode og har 15 medlemmer og fem varamedlemmer. I tillegg innkalles observatører fra sju departementer til møtene.

Bioteknologirådet arrangerer hvert år minst fire åpne debattmøter om aktuelle temaer innen moderne bioteknologi. Video fra de åpne møtene blir vanligvis lagt ut på nett i etterkant. Bioteknologirådet gir ut tidsskriftet GENialt som publiseres både på nett og papir. På nettstedet bioteknologiradet.no tilbyr vi også stoff spesielt tilrettelagt for bruk i videregående skole. Alle publikasjoner fra Bioteknologirådet er gratis.