Over View

Kategori:  Sikkerhet/personlige tjenester
Omfang:  Fast
Posted:  06/03/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  06/03/2019
Søknadsfrist:  07/07/2019

Location

Description

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Vil du bli fengselsbetjent? Søknadsfrist 7. juli 2019!

Det skal tas opp et nytt årskull med aspiranter som skal starte fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS tidlig i januar 2020. Antall aspiranter som skal ansettes blir endelig avgjort etter at regjeringens forslag til statsbudsjett er ferdig behandlet av Stortinget i høst.

Fengselsbetjentutdanningen er en toårig høgskoleutdanning som gir 120 studiepoeng og tittelen “Høgskolekandidat i straffegjennomføring”. Det følger ett obligatorisk pliktår som fengselsbetjent i full stilling i kriminalomsorgen etter avsluttet utdanning. Hele utdanningsforløpet, inkludert plikttjeneste, er å betrakte som prøvetid og aspirantene ansettes midlertidig. Det gis lønn under hele utdanningen.

Fengselsbetjentutdanningen er en generalistutdanning som kvalifiserer for arbeid med alle typer innsatte og domfelte, ved alle typer fengsler og deler av arbeid ved friomsorgskontor. Innholdet i utdanningen skal preges av den vitenskapelige og erfaringsbaserte kompetansen som finnes nasjonalt og internasjonalt når det gjelder straffegjennomføring og tilbakeføringsarbeid.

Jobben som fengselsbetjent stiller store krav til personlig egnethet og modenhet ettersom arbeidet medfører makt- og myndighetsutøvelse overfor mennesker som er i en vanskelig situasjon. Fengselsbetjenten skal sette grenser når det er nødvendig, være en god rollemodell og legge til rette for endring gjennom samarbeid med både domfelte og tverrfaglige samarbeidspartnere. Fengselsbetjentyrket er fylt med utfordringer og aspirantene vil lære mye om andre mennesker.

Etter endt utdanning skal aspirantene ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å utføre en tilfredsstillende tjeneste som fengselsbetjent i samsvar med kriminalomsorgens mål, verdier og menneskesyn.

Det vil bli foretatt kontinuerlig vurdering av tjenesteutførelse, skikkethet og prestasjoner. Det er uniformsplikt.

Agreement

Lønn under utdanning

Aspiranter lønnes i stillingskode 1429 fra kr. 311 200 – 358 700 pr. år. En gjennomsnittlig begynnerlønn som aspirant tilsvarer ca. kr. 315 100 i bruttolønn pr. år. Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i de praktisk-teoretiske semestrene. For de fleste tilsvarer dette ca. kr. 10-15 000,- i året. Endelig lønnsinnplassering vil bli utregnet ved en ansiennitetsberegning ved oppstart av utdanningen. KRUS har bare anledning til å godskrive riktig dokumentert arbeid i utregningen av lønnsansiennitet. Arbeidsattester må være påført start- og sluttdato, og antall timer eller prosentstilling.

Søknads- og opptaksprosess

Det er kun mulig å søke om opptak ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema via Jobbnorge.no. Søkere må blant annet svare på spørsmål om egen helse, vandel, bakgrunn og motivasjon, samt fylle ut søknadsbrev (fritekst) og CV. Det er et krav at søkerne må registrere alle vedlegg elektronisk, enten ved å laste opp kopi eller bilde av vedleggene. Ha alle vedlegg klare i elektronisk utgave før utfylling av søknadsskjemaet. Søkere må laste opp vitnemål/kompetansebevis som dokumenterer at minimumskravet til skolebakgrunn er tilfredsstilt, arbeidsattester og tjenesteuttalelser som dokumenterer yrkeserfaring, samt kopi av førerkort kl. B (begge sider). Søkere med en medisinsk diagnose må dokumentere sin helse og sitt funksjonsnivå i søknaden med utfyllende erklæring fra lege eller spesialist.

Søknader uten nødvendige vedlegg blir ikke vurdert.

I midten av september innkalles de best kvalifiserte søkerne til opptaksprøver. Innkalling vil skje pr. e-post og opptaksprøvene forventes gjennomført fra begynnelsen av oktober til midten av november 2019. Opptaksprøvene vil kun bli gjennomført ved KRUS i Lillestrøm. Opptaksprøven består av en skriftlig oppgave, fysisk funksjonstest (les mer om denne på vår hjemmeside) og en individuell samtale/intervju med Kriminalomsorgens aspirantnemnd. I slutten av november avgjør nemnda hvilke kandidater som skal tilbys stilling som aspirant med tiltredelse i januar 2020.

Søkere vil motta en bekreftelse av innsendt søknad på e- post umiddelbart etter registrering og det er derfor viktig at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden.

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Grunnet det personalpolitiske målet om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med flerkulturell- og/eller annen språkkompetanse til å søke stillingene. Vi søker også spesielt etter kandidater som behersker samiske språk. Uansett bakgrunn må minimumskravene være tilfredsstilt.

Kommunikasjon mellom den enkelte søker og KRUS vil fortrinnsvis foregå ved bruk av e-post. Vær derfor nøye ved registrering av e- postadresse i søknadsskjemaet. Kontroller spam-/søppelpostfilter dersom du ikke har mottatt en forventet e-post fra oss.

Alle søkere mottar svar fra KRUS i egen e-post i midten av september 2019.

For ytterligere informasjon om utdanningen, fysisk funksjonstest, søknads- og opptaksprosess, eller annet, kontakt oss pr. e-post til opptak@krus.no eller les mer på vår hjemmeside www.krus.no

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KRUS er et kompetansesenter for kriminalomsorgen. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver kurs- og konferansevirksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i Lillestrøm. Les mer om vår virksomhet på: www.krus.no.

 

Qualifications

Opptakskrav

Du må

 • være fylt 20 år eller eldre innen utgangen av 2019
 • ha oppnådd generell studiekompetanse; eller
  søkere som er 25 år eller eldre ved utgangen av 2019 kan søke på bakgrunn av realkompetansevurdering, og må som et minimumskrav ha bestått skriftlig eksamen i norsk hovedmål (393 timer)
 • ha førerkort klasse B for personbil med manuelt gir
 • ha en vandel det ikke er noe å utsette på. En uttømmende politiattest vil bli etterspurt på et senere tidspunkt i opptaksprosessen og det er et lovfestet krav om tilfredsstillende vandel før tilsetning
 • ha god helse. Det er nødvendig for fengselsbetjenter å ha god fysisk og psykisk helse for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet i fengslene. Det stilles derfor relevante spørsmål om søkernes helse i opptaksprosessen, jfr. «Medisinske krav ved opptak til fengselsbetjentutdanningen ved KRUS»
 • bestå en fysisk funksjonstest som inneholder styrkeøvelser og en utholdenhetsprøve ved en eventuell opptaksdag

Utfyllende informasjon om opptakskravene og fysisk funksjonstest finnes på vår hjemmeside www.krus.no

Det er ønskelig at du har

 • høyere utdanning fra høgskole/universitet
 • relevant arbeidserfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • evner å vise initiativ og kan ta selvstendige avgjørelser
 • åpen, positiv og inkluderende
 • evner å tenke kritisk og er lojal til beslutninger
 • løsningsorientert og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • modenhet og sunn dømmekraft

Utdanningsforløp

Utdanningen forventes å starte tidlig i januar 2020 i Lillestrøm, og er fordelt over fire semestre. Første og fjerde semester er teorisemestre med arbeidstid på dagtid ved høgskolen. Semester to og tre er praktisk-teoretiske semestre som gjennomføres ved ett av våre opplæringsfengsler, som er fordelt over hele landet. Disse semestrene inneholder både teoriundervisning på dagtid, og veiledet praksisopplæring i turnustjeneste med arbeid på kvelden, helgedager og enkelte netter.

Plikttjenesten starter etter endt utdanning i desember 2021. Fordelingen til denne skjer etter en søknadsprosess som tar utgangspunkt i kriminalomsorgens bemanningsbehov.

Support