Utenriksdepartementet

Register

Active Listings: 0 Registered: 25. February 2014 (over 3 years ago)
Location
Adresse: Postboks 8114 Dep. N-0032 Oslo Besøksadresse: 7. juni-plassen/ Victoria Terrasse, Norway

Company Information

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt, for å sikre vår frihet, trygghet og velstand. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass m.v.

Norges interesser fremmes best ved å samarbeide med nærstående land. Utenrikstjenesten må derfor også håndtere interessemotsetninger med andre land på en måte som er til det beste for Norge uten at konflikter oppstår.

UD arbeider også for å fremme fred og sikkerhet, en internasjonal rettsorden, en økonomisk rettferdig verdensorden og bærekraftig utvikling. En løsning av slike spørsmål er også i norsk interesse, samtidig som arbeidet er et uttrykk for internasjonal solidaritet.

Norge må til enhver tid ”tale med én stemme” i samsvar med hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. UD har derfor en viktig samordnende og rådgivende funksjon overfor andre departementer. Som fagdepartement er UD saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for utviklingssaker.

Utenrikstjenesten har i tillegg et ansvar for å yte nordmenn hjelp, råd og beskyttelse overfor utenlandske myndigheter, samt å bistå norske borgere i utlandet ved straffeforfølging, ulykker, sykdom og dødsfall.

Current job openings at Utenriksdepartementet

Currently this employer doesn't have any openings.
 

Søk etter ledige stillinger

TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe