Avdelingsdirektør i E-helseavdelinga - Inkludi

Avdelingsdirektør i E-helseavdelinga

av / Thursday, 01 February 2018 / Published in
Helse og omsorgsdepartementet Published: 1. February 2018

Description

Vi søkjer ein utviklingsorientert avdelingsdirektør til e-helseavdelinga vår

E-helseavdelinga har ansvaret for planlegging og gjennomføring av digitalisering i sektoren. Sentrale oppgåver er etablering av gode digitale tenester til helsepersonell og innbyggjarar, og informasjonstryggleik. Avdelinga er òg etatsstyrar av Direktoratet for e-helse. Oppgåvene i avdelinga femner breitt. Det er difor oppretta ein ny seksjon for e-helsetenester. Avdelingsdirektøren skal leie den nyoppretta seksjonen for e-helsetenester. Stillinga gjev særs godt høve til personleg og fagleg utvikling på eit spanande fagområde som er under utvikling

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • Seksjon for e-helsetenester har mellom anna ansvar for digitale tenester til helsepersonell og innbyggjarar, velferdsteknologi, helseregister og standardisering. Viktige utfordringar er å utvikle tenester med god kvalitet som er tilgjengelege for pasientar og helsepersonell. Avdelingsdirektøren me søkjer må ha interesse for digitalisering og forvaltningsutvikling. Avdelingsdirektøren rapporterer til ekspedisjonssjefen i avdelinga og er med i leiargruppa i avdelinga.

Personlige egenskaper

 • Du er ein strukturert person
 • Du tek initiativ, har god gjennomføringsevne og kommuniserer klårt og forståeleg
 • Du er ein raus og omgjengeleg person som evnar å motivere kompetente medarbeidarar til å levere produkt av høg kvalitet til avtala tid
 • Du er oppteken av utviklinga til medarbeidarane dine

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Du må ha høgare utdanning, relevant arbeidsrøynsle og god rolleforståing
 • Røynsle frå digitaliseringsprosjekt i helse- og omsorgssektoren eller andre delar av offentleg sektor vert tillagt vekt
 • Du må ha kjennskap til offentlege avgjersleprosessar og verkemiddelbruk
 • Du bør òg ha innsikt i- og forståing for politiske prosessar
 • Vi krev god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Vi arbeider ofte med korte fristar og mange saker samstundes. God arbeidskapasitet er difor naudsynt
 • Det vert stilt høge krav til utvikling av ansvarsområda, prosesshandsaming og å ta avgjersler og utøve skjøn
 • Du må kunne tryggingsklarerast

Vi tilbyr

 • Lønsspenn 830 000 – 1 030 300 kr. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast
 • Utfordrande arbeidsoppgåver og gode utviklingshøve
 • Eit fagleg dugande og spanande arbeidsmiljø med engasjerte og trivelege kollegaer
 • Vi har 5 veker ferie, fleksitidordning og gode velferdsordningar

Generelle opplysninger

 • Vi bed om at du i søknaden gjer greie for resultat i tidlegare arbeidstilhøve og motivasjonen din for å søkje denne stillinga.
 • Etter at søknadsfristen er ute, vert det laga ei offentleg og ei utvida søkjarliste. Søkjarar som har bede om konfidensiell handsaming, kan likevel førast opp på søkjarlista. I so fall vert søkjarane varsla før offentleggjering.
 • Nærare informasjon får du hos ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder, tlf. 91708378.

Søk på stilling

Location

Oslo, Norway
Job Type

Fast
Om selskapet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordna ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken og for primærhelse- og spesialisthelsetenesta, medrekna e-helse, helserett og eigarskapsforvaltning av helseføretaka. Departementet har 210 tilsette. Les meir om oss på regjeringen.no.

Avdeling

E-helseavdelinga

Kontaktpersoner:

ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder, tlf. 91708378.

Søknadsfrist

25.02.2018

Bruk
Drop files here browse files ...

Related Jobs

TOP
Are you sure you want to delete this file?
/