Utvalssekretær til offentleg utval som skal greia ut tilhøvet mellom ytringsfridom og personvern - Inkludi

Utvalssekretær til offentleg utval som skal greia ut tilhøvet mellom ytringsfridom og personvern

av / Monday, 08 January 2018 / Published in
Helse og omsorgsdepartementet Published: 8. January 2018

Description

Fyrstekonsulent/rådgjevar – engasjement – utvalssekretær til offentleg utval som skal greia ut tilhøvet mellom ytringsfridom og personvern

Me søkjer etter ein utvalssekretær (fyrstekonsulent/rådgjevar) til mellombels engasjement fram til 15. mai 2019. Sekretariatet skal ha arbeidsstad i Oslo. Tiltreding snarast.

Arbeidsområde/arbeidsoppgaver

  • Sekretæren skal saman med ein annan utvalssekretær hjelpa utvalet med utgreiingar, utarbeiding av diskusjonsnotat, skriving og ferdigstilling av rapporten frå utvalet. Til stillinga ligg òg ein del administrative oppgåver mellom anna knytte til planlegging og gjennomføring av utvalsmøta.

Personlige egenskaper

  • Me søkjer ein medarbeidar som er sjølvstendig, analytisk, god til å samarbeida med andre, vert motivert av å arbeida fram løysingar i komplekse saker med motstridande interesser, har god gjennomføringsevne og greier høgt arbeidspress.

Nødvendige kvalifikasjoner

  • Søkjar må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap. Den som vert tilsett, må ha evne til å leggja fram innfløkte problemstillingar på ein oversynleg og systematisk måte og evne til å gjennomføra større utgreiingsarbeid. Me krev god skriftleg framstillingsevne. Personvernkompetanse vert lagt vekt på.

Vi tilbyr

  • Løn kr 446 900–590 000

Generelle opplysninger

  • Nærare informasjon om stillinga får du ved avdelingsdirektør Geir Helgeland, tlf. 22 24 84 33, eller seniorrådgjevar Eldrid Byberg, tlf. 22 24 86 85.
  • Søknadsfrist: 22.01.2018

Søk på stilling

Location

Oslo, Norway
Job Type

Engasjement
Om selskapet

Regjeringa har oppnemnt eit offentleg utval som skal greia ut tilhøvet mellom ytringsfridom og personvern i helse- og omsorgstenesta, barnevernet, barnehagar og skular. Utvalet skal koma med framlegg til retningsliner for handtering av vitjing, fotografering, filming, reportasjar m.m. og vera med på det offentlege ordskiftet om ytringsfridom, kravet om forsvarlege tenester og teieplikt

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Geir Helgeland, tlf. 22 24 84 33, eller seniorrådgjevar Eldrid Byberg, tlf. 22 24 86 85.

Søknadsfrist

22.01.2018

Bruk
Drop files here browse files ...

Related Jobs

TOP
Are you sure you want to delete this file?
/