Hva vet vi om mangfoldsledelse?

Forsvaret – uniformert mangfold
30. April 2014
Blind bankrekruttering: bra business
11. November 2014

Hva vet vi om mangfoldsledelse?

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet oppsummerer tilgjengelig forskning på mangfoldsledelse, og gir råd til virksomheter som vil utforme egen mangfoldsplan.

 

Den ferske kunnskapsoversikten er skrevet av Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet, på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Rapporten tar for seg både norsk og internasjonal forskning, og inneholder dessuten konklusjoner fra en bedriftsundersøkelse blant Virkes medlemmer.

Hvordan høste fordelene av mangfold?
Drange presiser at forskningen på mangfoldsledelse er for lite omfattende til at man kan trekke sterke konklusjoner eller komme med utvetydige råd om hva ledere bør gjøre. Men litteraturgjennomgangen og undersøkelsen blant Virke-bedriftene gir likevel rom for noen anbefalinger:

Bli kjent med begrunnelsen for behovet for mangfoldsledelse
Bedrifter er ikke like, og det spiller en rolle hvilke motivasjon ledere har for å prioritere mangfold i organisasjonen. Hvis målet er å etablere kontakt med nye kundegrupper eller nye samarbeidspartnere, så er det naturlig å se etter medarbeidere som kjenner nettopp dette miljøet.

Lag en helhetlig strategi
Organisasjonskulturer endres ikke av ett enkelt seminar eller kurs. En strategi for mangfoldsledelse bør inneholde tiltak for rekruttering, karriereutvikling og organisasjonsutvikling.

Jobb aktivt for tilslutning til ledelse blant ledere og medarbeidere
Internasjonal forskning framhever viktigheten av at toppledere forplikter seg til mangfoldsarbeidet, men det er også viktig at arbeidet har bred forankring blant de ansatte. Ledere bør tilrettelegge for kontakt på tvers av kulturelle grupper i virksomheten, for å bygge ned fordommer og stereotypiske oppfatninger om «de andre».

Er mangfold bra for business?
Kunnskapsoversikten tar i tillegg opp ulike normative perspektiver på mangfoldsledelse. Ett perspektiv er at ledere bør være opptatt av mangfold i virksomhetene fordi mangfold lønner seg for bedriftens bunnlinje. Bedrifter med et mangfold av ansatte vil kjenne internasjonale markeder bedre, være mer attraktive for jobbsøkere uavhengig av bakgrunn, og mangfoldet vil fremme en mer dynamisk og innovativ bedriftskultur.

Men er dette nødvendigvis en sunn innstilling? Kritikken av forretningsargumentet for mangfold er først og fremst ideologisk, skriver Drange; hvis bedrifter skal prioritere mangfold fordi det lønner seg, burde de i så fall finregne på gevinstene ved mangfold – og diskriminere og forskjellsbehandle dersom dèt hadde lønt seg?

Rapporten viser til internasjonal forskning som diskuterer nettopp disse spenningene.

Er bedriften stor nok for mangfold?
Rapporten peker i tillegg på noen ubesvarte spørsmål i forskningen.

En kjent utfordring for små og mellomstore bedrifter er at hver enkelt ansettelse har stor betydning, og mange ledere kan derfor vegre seg for å rekruttere medarbeidere med annen bakgrunn enn majoriteten. Erfaringene med mangfoldsledelse i større virksomheter har kanskje begrenset overføringsverdi til disse mindre bedriftene.

Nettopp dette er en utfordring for forskningen, skriver Drange. Ettersom de fleste tilgjengelige casestudiene fra Norge tar for seg store virksomheter med flere tusen ansatte og egne HR-avdelinger, vet vi lite om hvordan man kan fremme mangfold i små og mellomstore bedrifter. Hun etterlyser derfor mer forskning på hvordan mangfoldsarbeidet kan tilpasses mindre virksomheter.

 

Kunnskapsoversikten er tilgjengelig for nedlastning via nettsidene til Arbeidsforskningsinstituttet.

Kilde: Mangfoldsportalen

Comments are closed.