Håndbok: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Blind bankrekruttering: bra business
11. November 2014
Høye forventninger til 2017
16. January 2017

Håndbok: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Prosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser» tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene og at stadig flere arbeidsplasser har blitt flerkulturelle. Poenget med prosjektet er å undersøke de erfaringer bedrifter har gjort seg med arbeidsinnvandrere, både når det gjelder rekruttering og kvalifikasjonsgrunnlag, språk og kommunikasjon og rutiner eller tradisjoner for håndtering av kvalitets- og sikkerhetsspørsmål. Prosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond, LO og Fellesforbundet og det er satt ned en referansegruppe med erfarne representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Prosjektet har utarbeidet en kortfattet håndbok som kan brukes av virksomhetsledelsen, ansvarlige HMS-instanser, tillitsvalgte på den enkelte bedrift og arbeidslivets organisasjoner, som tar for seg det systematiske HMS-arbeidet på flerkulturelle arbeidsplasser i vid forstand.  

Håndboka tar utgangspunkt i en enkelt arbeidsplass og skiller mellom tre grupper arbeidsinnvandrere der: de ansatte, de egne innleide og de innleide gjennom ulike underleverandører. Med arbeidsinnvandrere menes både de som har kommet hit til landet for å søke arbeid, eller har fått arbeid, og flyktninger og familiegjenforente som søker eller er i arbeid.

Hovedvekten i håndboka ligger på de som kommer inn i bedriften og bidrar til at den kan kalles flerkulturell. Det vil si arbeidstakere som har et annet morsmål enn norsk, som har fått sin fagopplæring i andre tradisjoner og som er vant med andre sikkerhetsrutiner og arbeidsrettslige tradisjoner enn de norske.  Håndboka følger en egen modell for systematisk HMS-arbeid på flerkulturelle bedrifter og er organisert kronologisk. Håndbokas første del  handler om arbeidsinnvandrernes første møte med bedriftene: det som må være klart på forhånd fra bedriftenes side, mottagelsen og den første arbeidsøkten. Her skilles det mellom de egne ansatte, innleide og de innleide gjennom underleverandører.

Håndbokas andre del tar for seg tre kontinuerlige prosesser i det systematiske HMS-arbeidet: språk, kompetanse og vernerunder. Her listes det opp holdepunkter for et kontinuerlig HMS-arbeid som sikter mot språk- og kompetansesertifisering og ansvarliggjøring av den enkelte arbeidsinnvandrer.

Håndbokas tredje del går først inn på kommunikasjon på arbeidsplassen og hvordan denne kan forbedres. Deretter går den inn på sosiale arenaer og hvordan disse kan legges til rette for bedre kommunikasjon. Håndboka avsluttes med særnorske forhold ved partssamarbeid og arbeidsrettslig regulering og stiller spørsmålet: “Hva vil det si å være arbeidstaker på norsk?”.

For mer informasjon kontakt prosjektleder: Hans Christian Farsethås, Universitetet i Bergen. hans.farsethas@fof.uib.no og se http://afa.uib.no

Håndboka koster 30,- pr. stk. + porto og kan bestilles på: afa-bestilling@fof.uib.no

Kilde: Mangfoldsportalen forsidehandbok

Comments are closed.