Jobs

Over View

Kategori:  Offentlig Sektor
Omfang:  Fast
Posted:  11/07/2019

Requirements

Job Status

Dato publisert:  11/07/2019
Søknadsfrist:  11/20/2019

Location

Description

Bli med på å forme en bærekraftig vann- og villakspolitikk!

Hva gjør vi i seksjonen?

Vannseksjonen arbeider for å ivareta naturmangfoldet i ferskvann og har bla ansvaret for vannforvaltning og villaks. Seksjonen har et godt og spennende arbeidsmiljø.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • faglig ansvar for villaksforvaltning
 • arbeid med internasjonale avtaler om forvaltning av villaks, herunder avtalen med Finland om fisket etter laks i Tanavassdraget og konvensjonen om bevaring av laks i det nordlige Atlanterhav (NASCO)
 • bidra med generelt arbeid innenfor helhetlig vannforvaltning

Stillingen innebærer tett internt samarbeid i Naturforvaltningsavdelingen og med miljøforvaltningen generelt, inkludert Miljødirektoratet. Arbeidet innebærer også samarbeid med andre departementer, blant annet i forbindelse med akvakultur- og energisaker.

Agreement

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til å gjennomføre regjeringens miljøpolitikk.
 • Du kan bidra til å sikre en bærekraftig forvaltning av våre villaksbestander og vannressurser.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Lønn:

Årslønn fra kr 456.400 – .583 900 (lønnstrinn 51 – 65).

For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes. Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som førstekonsulent eller rådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som en hovedregel blir det krevd 3 års relevant arbeidserfaring for å bli innplassert som rådgiver.

Generell informasjon:

Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.

 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør, Lindis Nerbø, 22 24 60 48

Om Klima- og miljødepartementet:

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder.
Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren.

Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Naturforvaltningsavdelingen har som hovedansvar å utvikle politikk innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv. Avdelingen jobber blant annet med områdevern (som barskogvern, nasjonalparkplanen, fylkesvise verneplaner), rovvilt- og annen viltforvaltning, bekjempelse og regulering av fremmede organismer, vannforvaltning, villaks- og innlandsfiskforvaltning, avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger. Avdelingen gjør vurderinger av miljøvernaspekter knyttet til jord- skogbruks, energi- og havbruksnæringene, og miljørisikovurderinger knyttet til bruk av genmodifiserte organismer, motorferdsel og naturoppsyn.

Qualifications

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på master eller hovedfagsnivå innfor naturvitenskapelige eller samfunnsvitenskapelige fag med gode karakterer.
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig at du har kjennskap til forvaltning innen miljø, villaks og vann.

For å lykkes i rollen har du disse egenskapene:

 • jobbe målrettet og strukturert
 • kunne sette deg raskt inn i nye problemstillinger
 • gode samarbeidsevner
 • selvgående og evne til å planlegge egen arbeidsinnsats

Preferred Skills

screen tagSupport